PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 
  
 
 
 
 

 
 
Zasady naboru wniosków

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, określa  warunki i tryb przyznawania wsparcia dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, spełniających kryteria grupy docelowej określonej w dalszej części Regulaminu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”, realizowanego w obszarze działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, 8. osi priorytetowej - „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 2. Celem realizacji projektu jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, poprzez zapewnienie dostępu do internetu, technologii informacyjnych oraz wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.
 3. Realizacją projektu zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  w Toruniu. Za obsługę projektu odpowiedzialny jest Departament Spraw Społecznych.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r . Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
  z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);
 5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.);
 7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października
  2007 r.;
 8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013;
 9. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
  z późn. zm.);
 10. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-166/10-00 Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” z późn. aneksem nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-04-166/10-01.

§ 2 Definicje

 1. Projekt – projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-04-166/10-00 zawartą w dniu 24 sierpnia 2011 roku pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz aneksem nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-04-166/10-01 z dnia 25 lutego 2013 roku..
 2. Wnioskodawca - jest to osoba, która złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Projektu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że reprezentowane są przez pełnoletnich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
 3. Osoba reprezentująca Wnioskodawcę - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba niepełnoletnia, jeden z rodziców (przedstawiciel ustawowy) lub opiekun prawny, który w imieniu niepełnoletniego Wnioskodawcy podpisze Umowę użyczenia oraz inne niezbędne dokumenty oraz będzie sprawował nadzór nad wykorzystaniem wsparcia.
 4. Wsparcie – zespół działań określonych w § 3, mających na celu likwidację wykluczenia cyfrowego  Wnioskodawców wyłonionych w procedurze rekrutacyjnej, opisanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Osoba niepełnosprawna – jest to osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
 6. Orzeczenie równoważne – orzeczenie, o którym  mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 7. Zdarzenie losowe – należy przez to rozumieć zdarzenia nieprzewidziane i niezawinione przez Wnioskodawcę oraz nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, klęski żywiołowe, takie jak pożary, huragany, powodzie, grad, uderzenia pioruna, eksplozje, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia oraz inne żywioły i katastrofy, czyny niedozwolone (np. kradzież, zniszczenie mienia) lub śmierć Wnioskodawcy.
 8. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
 9. Wniosek o wsparcie – rozumiany jest jako poprawnie wypełniony dokument wraz z niezbędnymi, określonymi w dalszej części załącznikami, złożony w określonym terminie oraz w odpowiedniej instytucji.
 10. Dostęp do Internetu - należy przez to rozumieć możliwość korzystania z szerokopasmowego przyłącza internetowego, zainstalowanego w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego.
 11. Aktywne łącze internetowe – urządzenie lub instalacja pozwalająca na korzystanie
  z  szerokopasmowego Internetu w miejscu zamieszkania na dzień złożenia wniosku o wsparcie
  w  ramach projektu.
 12. OPS - Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie.

§ 3 Charakterystyka grup docelowych

 1. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, pozbawieni możliwości korzystania z Internetu w miejscu zamieszkania, tj.: nie posiadający sprawnego komputera oraz aktywnego łącza internetowego, z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, będący:
  1. osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym, typowanymi do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy;

lub

  1. dziećmi lub młodzieżą uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowaną do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla ich miejsca zamieszkania;

  lub

  1. osobami z gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (zgodnie z ustawą
   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), lub świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
   o świadczeniach rodzinnych
   (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), typowanych do otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla miejsca zamieszkania.
 1. Wnioskodawca, aby ubiegać się o wsparcie musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. udokumentować zgodnie z niniejszym Regulaminem spełnienie kryteriów właściwych dla grupy docelowej Projektu.
  2. jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego, posiadającym zameldowanie na pobyt stały lub tymczasowy;
  3. nie posiada sprawnego komputera;
  4. nie posiada podstawowego lub specjalistycznego sprzętu komputerowego zakupionego przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia złożenia wniosku o wsparcie w ramach projektu, i którego nie utracił w wyniku zdarzeń losowych potwierdzonych przez odpowiedni organ;
  5. nie przynależy do gospodarstwa domowego, które wyposażone jest w aktywne łącze internetowe na dzień złożenia wniosku o wsparcie w ramach projektu.
 2. O przyznanie wsparcia w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” może ubiegać się nie więcej niż jedna osoba z gospodarstwa domowego, kwalifikująca się do jednej z grup proponowanych do wsparcia, które zostały określone w ust. 1.
 3. Wnioski osób, przynależących do gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych pierwszej edycji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, będą rozpatrywane negatywnie na etapie oceny formalnej w procesie rekrutacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”.
 4. Wnioski osób, które zostały objęte pomocą w ramach innych programów unijnych, polegającą na przekazaniu podstawowego sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny lub laptop),
  w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed dniem złożenia wniosku o wsparcie, będą rozpatrywane negatywnie na etapie oceny formalnej.

§ 4 Charakterystyka wsparcia
Wsparcie przewidziane w Projekcie będzie udzielone na okres 24 miesięcy i zrealizowane
w formach:

  1. szkolenia podstawowego z praktycznego wykorzystania Internetu i technologii informacyjnych. Udział beneficjentów w szkoleniu jest obowiązkowy;
  2. użyczenia zestawu komputerowego z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, usługą serwisową oraz gwarancją;
  3. dostosowania w postaci specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
  4. zapewnienia dostępu do Internetu w okresie 24 miesięcy w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy;
  5. zapewnienia 5-cio letniego okresu trwałości projektu tj. udostępnianiu wsparcia do dnia
   31 grudnia 2020 roku.

§ 5 Tryb postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia

 1. W procesie rekrutacji pośredniczyć będą ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, tj.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminne Ośrodki pomocy społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie zwane w dalszej części „OPS”.
 2. Formularze Wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami Wnioskodawcy będą mogli pobrać w OPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Pracownicy właściwego OPS mają obowiązek udzielić Wnioskodawcy wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania wniosku.
 3. Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2013 roku. W przypadku niewystarczającej liczby Wnioskodawców, spełniających kryteria grupy docelowej określonej w § 3 Regulaminu, okres naboru wniosków może ulec wydłużeniu.
 4. OPS dokona wstępnej weryfikacji poprawności formalnej złożonych wniosków, sporządzi 
  w porozumieniu z wójtem, burmistrzem, prezydentem pisemną rekomendację osób proponowanych do wsparcia oraz osób proponowanych do wpisania na listę rezerwową.
 5. OPS przekaże do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wszystkie wnioski złożone w ramach projektu, listy zawierające rekomendację do udzielenia wsparcia oraz rekomendację do skierowania na listę rezerwową, a także listę pozostałych  wniosków.

§ 6 Wykaz dokumentów rekrutacyjnych

 1. Wykaz dokumentów koniecznych do pozytywnego rozpatrzenia Wniosku o wsparcie jest różny dla wymienionych w § 3 grup docelowych.
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna, musi ona złożyć następujące dokumenty:
 3. Wniosek o wsparcie w ramach projektu – część zasadniczą;
 4. „Załącznik do wniosku dla osób niepełnosprawnych” według wzoru;
 5. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika OPS;
 6. Kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy, lub Osoby reprezentującej Wnioskodawcę, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika OPS;
 7. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest dziecko lub młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, musi on złożyć następujące dokumenty:
 8. „Wniosek o wsparcie w ramach projektu – część zasadniczą” według wzoru;
 9. „Załącznik do wniosku dla dzieci i młodzieży ….” - według wzoru;
 10. kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy, lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich), który podpisuje wniosek w imieniu Wnioskodawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika OPS;
 11. kserokopię legitymacji szkolnej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika OPS;

§ 7 Ocena formalna i merytoryczna

 1. Pracownicy Departamentu Spraw Społecznych dokonają weryfikacji formalnej wszystkich wniosków przekazanych przez OPS z terenu województwa po zamknięciu okresu rekrutacji. Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej odpowiednim Komisjom Kwalifikacyjnym właściwym dla danej grupy docelowej.
 2. W przypadku drobnych uchybień formalnych, w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji przez Wnioskodawcę w ciągu 3 dni od wezwania do uzupełnienia przez pracownika biura projektu.
 3. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają dalszej ocenie i nie mogą stanowić podstawy do przyznania wsparcia.
 4. Komisjami Kwalifikacyjnymi, dokonującymi oceny merytorycznej są odpowiednio:
 5. dla Wnioskodawców określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 właściwą będzie Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 6. dla Wnioskodawców określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 właściwą będzie Komisja Kwalifikacyjna, powołana Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na potrzeby oceny dokumentacji złożonej przez Wnioskodawców niniejszego Projektu.
 7. Od wyników postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie.
 8. Uszeregowanie wniosków przez Komisję Kwalifikacyjną lub Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych według prawa pierwszeństwa do uzyskania wsparcia, nastąpi na podstawie pisemnych rekomendacji, określających prawo pierwszeństwa do udzielenia wsparcia przygotowanych przez OPS.
 9. Lista rezerwowa zostanie przygotowana na podstawie rekomendacji uzyskanych z OPS właściwych dla miejsca zamieszkania Wnioskodawców z uwzględnieniem zasady, że miejsce na liście decyduje o pierwszeństwie do uzyskania wsparcia. W przypadku braku osób na liście rezerwowej w danej gminie, wsparcie zostanie przekazane do Wnioskodawców z innej gminy, wyłonionej zgodnie z algorytmem rozdysponowania wsparcia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którego metodologia opracowania będzie określona w odrębnej dokumentacji Projektu.

§ 8 Warunki udzielenia wsparcia

 1. Wnioskodawca uzyska wsparcie, gdy spełni łącznie następujące warunki:
 2. prawidłowo, kompletnie i terminowo złoży Wniosek o udzielenie wsparcia wraz
  z obowiązkowymi załącznikami w odpowiedniej dla jego miejsca zamieszkania OPS;
 3. uzyska pozytywną rekomendację OPS, do którego wpłynął wniosek;
 4. zostanie wyłoniony do przyznania wsparcia przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
 5. podpisze w wyznaczonym terminie Umowę użyczenia;
 6. Województwo Kujawsko-Pomorskie może odstąpić od umowy użyczenia na skutek wniosków pokontrolnych, zawartych w protokole, z których wynikać będzie, iż przedmiot wsparcia wykorzystywany był przez Beneficjenta Ostatecznego w sposób sprzeczny z umową, obowiązującym prawem albo  niezgodnie z przeznaczeniem.
 7. Konsekwencją rozwiązania umowy będzie konieczność zwrotu przekazanego sprzętu zweryfikowanego z wcześniej podpisanym przez obie strony Protokołem przekazania wsparcia,
  a także pozbawienie Beneficjenta Ostatecznego łącza internetowego.
 8. Zasady przekazania wsparcia, obowiązki wynikające z udziału w projekcie zawarte będą
  w umowie użyczenia.
 9. Sprzęt komputerowy zostanie oznakowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji
  i informacji, określonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk osób, którym zostanie udzielone wsparcie na stronie internetowej projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz. 926 z późn. zm.)
 

 
ZOBACZ TEŻ: